درباره شهنواز

درباره شهنواز

ای نامت از دل و جان...
در همه جابه هرزبان ، جاریست

 

شهنوازدهستانی زیبا در شمال شرق ایران
سرسبز و زیبا
زادگاهی در آذربایجان شرقی
آغاز نفس هایم از این منطقه وقد کشیدنم در محدوده چاراویماق
آبادیه بکروبهشتی زیبا
صدای خوش پرندگان آوازخوان، طنین انداز تازگی وسرفصل بپاخواستن واز جان جستن بود.
طلوع و غروب زیبایش از فلق تاشفق
که بهترین عبادتگاه من بود.
افکاری تازه در ذهنم پروراند تا بتوانم نوایی نو برانگیزم و سرفصلی برای شروع زندگیه کاری درامد وشغلیم باشد.
نامی زیباتر وبرندی پر محتوی تر و دلنشین تراز شهنواز نیافتم.
ما میخوایم با شهنواز طعمی تازه سر سفرهایتان بیاوریم .رسالت شهنواز این است.سرااغاز زندگی همراه باخوشمزگی و تازگی.نامی طنین انداز همراه با طعمی خوش.

 

با ما باشید...

درباره شهنواز درباره شهنواز درباره شهنواز درباره شهنواز درباره شهنواز درباره شهنواز درباره شهنواز درباره شهنواز